Turun Yliopisto - Oppimisanalytiikan keskus

"The future of any education system lies in learning analytics."

Oppimis­analytiikka

Oppimisanalytiikan tavoitteena on hyödyntää opiskelijoista tallennettua tietoa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen.

Näytä lisää →

Keskuksen toiminta

Keskus terävöittää ja konkretisoi Turun yliopiston omaa profiilia oppimisen tutkimuksen alalla vastaamalla digitalisaation odotuksiin.

Näytä lisää →
Ville

ViLLE on Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä.

Keskeiset ohjeet → Lisätietoja → Koulutukset →

Meistä

 

Oppimis­analytiikan keskus on Turun yli­opistossa toimiva opetus­tekno­logiaan ja digi­taalisen oppi­misen mahdol­lisuuksiin keskit­tynyt tutkimus­ryhmä. Tutki­muksemme nivou­tuu oppimis­analytiikan ympä­rille ja keskit­tyy esimer­kiksi digi­taalisiin oppimis­ympä­ristöihin, yhtei­sölliseen tekno­logia­tuettuun oppi­miseen, ohjel­moinnin pedago­giikkaan ja opetus­tekno­logian ja psyko­met­riikan yhdis­tämiseen.

Tutki­muksen lisäksi keskus kehit­tää ViLLEä, joka on digi­taa­linen oppimi­sympäristö. Tällä hetkellä ViLLEä käyte­tään noin joka kolman­nessa suoma­lais­koulussa esimer­kiksi matema­tiikan, äidin­kielen, ohjel­moinnin ja englannin oppi­miseen. Toimin­tamme kolmas lähtö­kohta on pedago­gisesti toimivan ja moni­puo­lisen opetus­tekno­logian ja oppimis­analytiikan käytön sekä digitaali­kasvatuksen edistä­minen esimer­kiksi koulu­tusten ja hankkeiden kautta niin Suomessa kuin kansain­väli­sestikin.

Missio

Oppimisanalytiikan keskuksen toiminnan tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa maksimoimalla opettamisen ja oppimisen laatu.

Visio

Oppimisanalytiikan keskuksen tavoitteena on olla

  • digitaalisen opetuksen ja oppimisanalytiikan johtava asiantuntija ja toimija kansainvälisesti ja
  • olla alan tutkimuksen johtavassa asemassa Suomessa ja kansainvälisesti.

Toimintamme

 

Esittely

Oppimisanalytiikan keskus on Turun yli­opistolla toimiva ope­tuksen digita­lisaatioon keskit­tynyt tutkimus­ryhmä. Toimintamme paino­pisteet ovat tutkimus, yhteis­kunnallinen vaikut­taminen ja opetus­teknologian ja teknologia­opetuksen kehit­täminen. Riveistämme löytyykin moni­puolisesti niin tutkimuksen, informaatio­tekno­logian kuin peda­gogii­kankin ammatti­laisia. Yhteistä kaikille on kuitenkin halu tehdä maailmasta parempi paikka opetuksen laatua parantamalla.

Lisätietoa →

Projektit

Oppimisanalytiikan keskus on mukana useissa keskei­sissä opetuk­seen, opetus­teknologiaan ja oppimis­analy­tiikkaan liitty­vissä projek­teissa. Olemme ylpeästi mukana esimer­kiksi seuraavissa hankkeissa:

Lisätietoa →

Tutkimus

Tutkimuksemme keskittyy moni­puoli­sesti digitaa­liseen oppi­miseen ja oppimis­analy­tiikkaan. Tällä hetkellä tutki­muksemme paino­piste­alueita ovat esimerkiksi

  • psykometriikka yhdis­tet­tynä oppimis­analy­tiikkaan
  • ohjelmoinnin pedagogiikka
  • oppimis­vaikeuksien auto­maat­tinen tunnis­taminen
  • matema­tiikan säh­köinen opinto­polku
  • sensori­data oppimis­analy­tiikassa

Lisätietoa →

 

Yhteis­työ­kumppanit