DEFA - Digital Education for All

Mikä DEFA?

DEFA (Digital Education for All) on viiden suomalaisen yliopiston yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on tarjota ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opintoja vastaavat opinnot kaikille halukkaille verkossa ilmaiseksi. Turun yliopisto on mukana hankkeessa. Opintoihin osallistumiseksi riittää kiinnostus ohjelmoinnin oppimiseen - aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

Opintojen toteutus

DEFA-opinnoista tarjotaan kahta eri versiota:

Aikataulutettu versio

Aikataulutetussa versiossa kurssit julkaistaan yliopiston opetusperiodien mukaisesti n. 8 viikon välein. Ensimmäinen kurssi julkaistaan syyskun alussa. Kurssien suorittamiseen on aikaa n. 9 viikkoa. Tämän 9 viikon aikana suorituksensa voi aikatauluttaa miten haluaa, mutta kurssivaatimusten edellyttämien suoritusten on oltava kokonaan valmiita, kun kurssiaika päättyy.

Opinto-oikeutta Turun yliopistoon voi hakea vain aikataulutetun version kautta!

Aikataulutettuun versioon kuuluu yksi todennettu tenttitilaisuus. Yhden kurssin tentti on siis tehtävä valvotusti joko Turun yliopistolla tai jossain toisessa oppilaitoksessa näin erikseen sovittaessa.

Lukuvuoden 2019-2020 aikataulutettuun versioon ei oteta uusia opiskelijoita, seuraava kokonaisuus käynnistyy syyskuussa 2020. Ilmoittautuminen aukeaa näille sivuille elokuussa 2020.

Aikatauluttamaton versio

Aikatauluttamattomassa versiossa opintoja voi suorittaa omassa tahdissaan koko lukuvuoden ajan. Voit siis aloittaa ensimmäisen kurssin koska haluat, tai vaikka tehdä kaikki neljä kurssia viimeisen kuukauden aikana. Seuraavan kurssin saat aina avattua, kun edellisen kurssin vaatimukset on täytetty.

Aikatauluttoman version suorittamisesta EI voi hakea opinto-oikeutta Turun yliopistoon.

Aikatauluttomaan versioon voit osallistua lähettämällä sähköpostin osoitteeseen erkki.kaila@utu.fi.

Kurssit 2019-2020

Tietojenkäsittelyn perusteet I (5 op.)

Kurssilla esitellään aluksi informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä. Lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. Pääpaino on algoritmien ja ohjelmoinnin peruskäsitteiden ja rakenteiden esittelyssä käyttäen pseudokieltä: kontrollirakenteet, modulaarisuus, moduulit, abstrakti tietotyyppi ja tietorakenteet. Lopuksi opetellaan yksinkertaisten algoritmien kirjoittamista Python-ohjelmointikielellä.

Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (6 op.)

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat ohjelmien kirjoittaminen editorilla, kääntäjän käyttäminen, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, taulukot, peruskontrollirakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit, alku- ja loppuehdot sekä rekursio. Kurssilla tutustutaan myös olioihin ja niiden käyttöön, mutta omien olio-ohjelmointia edustavien luokkien muodostaminen ei kuulu kurssin aihepiiriin.

Olio-ohjelmoinnin perusteet (7 op.)

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Tietojenkäsittelyn perusteet II (5 op.)

Opintojaksolla paneudutaan lyhyesti algoritmisen ongelmanratkaisun voimaan ja rajoituksiin sekä tutustutaan seikkaperäisesti tietokonejärjestelmän (laitteisto ja ohjelmisto) rakenteeseen ja toimintaan. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tehtävien laskettavuus ja algoritmien kompleksisuus; tiedon esittäminen, lukujärjestelmät, loogiset piirit ja niiden avulla rakennetut tietokoneen komponentit; mikro-ohjelmointi ja konekieli; kieliopit, kääntäjät ja korkeantason kielenkääntäminen konekielelle. Opintojakson lopuksi käsitellään lyhyesti myös ns. älykkäissä järjestelmissä käytettyjä hakuongelmia sekä niiden ratkaisua käyttäen mm. syvyys- ja leveyshakua.

Lisätietoja

DEFA-hankkeesta on kerrottu tarkemmin Helsingin yliopiston sivuilla.

Turun yliopiston osalta voit kysellä lisätietoja Erkki Kailalta, sähköposti erkki.kaila@utu.fi.