Hyppää pääsisältöön

ViLLE

 

ViLLE on Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Ympäristön avulla opettajat voivat joko itse luoda tehtäviä tai hyödyntää muiden opettajien tekemiä tehtäviä. Järjestelmä kerää monipuolisesti dataa oppilaiden vastauksista (esimerkiksi pisteet, tehtävissä käytetty aika). Kaikki kerätty data on kurssin opettajien katseltavissa koska tahansa. Koska ViLLE hyödyntää sosiaalisesta mediasta tuttuja keinoja opetusresurssien (tehtävät, kurssit, materiaalit, tutoriaalit jne.) kommentoinnissa ja arvioinnissa, voi opettaja helposti selailla, etsiä ja ottaa käyttöön juuri sellaisia resursseja kuin kurssillaan tarvitsee.

Opiskelijalle ViLLE näyttäytyy ympäristönä, jossa automaattisesti arvioitavia tehtäviä voi ratkaista omassa tahdissaan paikasta riippumatta. Tyypillisesti tehtäviä voi yrittää ratkaista niin monta kertaa kuin haluaa. Koska alkuarvot on yleensä satunnaistettu, voi saman tehtävän ratkaista mielekkäästi useampaankin kertaan. Järjestelmä antaa aina välittömän palautteen ratkaisusta, ja oppilas (tai tarvittaessa tämän vanhemmat) voi tarkastella kokonaistilannettaan eri kursseilla helposti etusivuna toimivasta profiilinäkymästä. Lisäksi ViLLEn avulla voidaan rekisteröidä muita kurssisuorituksia, mukaan lukien luentoläsnäolot, harjoitustyöt ja oppimispäiväkirjat. Järjestelmän eTentin avulla voidaan mitä tahansa sen automaattisesti arvioituja tai opettajan arvioimia tehtäviä hyödyntää elektronisessa tentissä.

ViLLE on nykyisellään käytössä useimmissa suomalaisissa korkeakouluissa, ja yli 15 muussa maassa. Järjestelmässä on yli 70 000 rekisteröitynyttä opiskelijaa ja yli 4 000 opettajaa. Vuosittain ViLLEn avulla tarkistetaan automaattisesti yli 2 500 000 tehtäväpalautusta, jotka sisältävät yhteensä jopa 15 000 000 välitöntä palautetta. ViLLEn avulla järjestettiin lisäksi menestyksekkäästi ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeiden preliminäärit Suomessa tammikuussa 2013. Olemme alusta alkaen pyrkineet kehittämään järjestelmää tutkimusperustaisesti: uusia ominaisuuksia on otettu käyttöön sitä mukaa kuin olemme pystyneet vahvistamaan niiden hyödyllisyyden tieteellisten tutkimusten tulosten perusteella. Tieteellisesti todistettujen oppimistulosten lisäksi myös opiskelijoiden mielipiteet vahvistavat ViLLEn hyödyllisyyden: useimpien opiskelijoiden mielestä ViLLE on sekä hyödyllinen että hauska työkalu oppimiseen.

ViLLEn keskeiset ominaisuudet rakentuvat hyvin pitkälti tehtävien ympärille, joita mahdollisuuksien mukaan pyritään arvioimaan automattisesti sekä tarjoamaan niistä opiskelijalle välitön palaute. Samoja tehtäviä voi käyttää niin oppitunneilla, kuin tenteissäkin, mutta jälkimmäisissä tehtävistä otataan oletuksena palaute pois näkyvistä.

Tehtävät on ViLLEssä jaoteltu kolmen pääkategorian alle. Visualisointiin pohjautuvat ohjelmointitehtävät ovat oma kategoriansa, matetemaattiset tehtävätyypit toinen, ja yleiset tehtävätyypit kolmas tehtäväkategoria. Yleisille tehtävätyypeille on luonteenomaista, että opettajat suunnittelevat tehtävät alusta loppuun haluamansa laisiksi, kun taas matematiikassa editorit ovat hyvin säänneltyjä ja opettajat lähinnä määrittelevät käytettäviä arvoalueita eriyttämisen näkökulmasta.Kaikki ViLLEn tehtäväeditoreilla luodut tehtävät ovat automattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä. Tehtävien, kurssien ja kierrosten yhteyteen voi liittää myös yksityistä materiaalia.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arviomiin tehtäviin (esim. esseet tai harjoitustyöt) voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin opettajan luoman arviointikriteeristön pohjalta.

Automaattisesti arvioidut tehtävät

ViLLE tukee useanlaisia automaattisesti arvosteltuja tehtäviä jotka on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Kaikkiin tehtäviin voi liittää materiaalia niiden tueksi kuten kuvia, videoita ja GeoGebra komponentteja.

Yleiset tehtävätyypit:
ViLLEstä löytyy n. 20 automaattisesti arvioitua tehtävätyyppiä jotka soveltuvat kattavasti eri oppiaineisiin. Kullekin tehtävätyypille on suunniteltu yksilöllinen tehtäväeditori, jolla opettaja luo tehtävän sekä joissain tilanteissa määrittelee opiskelijalle näytettävän palautteen Matematiikan tehtävätyypit

Matematiikan tehtävätyypit:
Matematiikan tehtävätyypit on pääsääntöisesti eriytetty kolmelle eri vaikeusasteelle. Toiminnallisuus on toteutettu opettajalle valmiiksi, ja tehtävää luodessa pitää useimmissa tapauksissa vain määritellä kunkin vaikeustason arvoalueet. Lisäksi matematiikan tehtävätyypeistä löytyy pelillistettyjä tehtäviä sekä mm. integraatio Geogebralle. Opiskelijalle näytettävä palaute on aina toteutettu valmiiksi kuhunkin tehtävätyyppiin.

Ohjelmointitehtävät:
Alunperin ViLLE on suunniteltu kehittäjien omaan käyttöön, jolloin myös koodaaminen yhtenä omista opetettavista aineista on luonnollisesti vahvasti esillä. Koodaamisen lisäksi yleisimmin tietojenkäsittelyyn liittyvillä tehtävätyypeillä opiskelijat voivat esimerkiksi harjoitella algoritmien käyttöä sekä kirjoittaa että suorittaa koodia, ja luonnollisesti nähdä lopputuloksen visualisoituna. ViLLE tukee useita ohjelmointikieliä (mm. Java, C(++), C#, Python, MySQL, PHP) jotka useissa tehtävätyypeissä kääntyvät eri kielille automaattisesti.

Yhteistyö

ViLLE tukee yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin välillä. Opiskelijoiden osalta yhtesityö on vahvimmin esillä tutoriaaleissa sekä erilaisissa kurssiprojekteissa. Tutoriaaleissa tehtäviä ratkotaan 2-8 hengen ryhmissä, aloittaen usein pienellä ryhmällä, ja ryhmäkokoa kasvattaen kun oman ryhmän rajat tulevat vastaan. Jokainen ryhmään kuuluva opiskelija saa pisteet yhteisestä palautuksesta, mutta kesken jäänyt tutoriaalia on mahdollista jatkaa yksin omalla ajallaan tai uudessa ryhmässä. Sama pätee hieman soveltaen myös projektitöihin; jokainen ryhmän jäsen voi tehdä palautuksia projektin aikana, mutta pääsee myös näkemään muiden ryhmänsä jäsenten palautusten kommentit ja arvioinnit. Lisäksi ryhmätöitä (samoin kuin yksintehtyjä tehtäviä) voidaan vertaisarvioda osittain anonyymisti, jolloin vain opettaja pääsee näkemään kuka minkäkin arvion on antanut.

Opettajien välinen yhteistyö perustuu pitkälti tehtävien jakamiseen, mutta myös kursseja ja tutoriaaleja on mahdollista jakaa opettajan näin halutessa (tehtävät jaetaan aina). Tällä hetkellä ViLLEstä löytyy hieman yli 10 000 julkistaa tehtävää jotka jokainen opettaja voi ottaa käyttöönsä sellaisenaan tai muokaten parilla klikkauksella. Kaikki opettajien jakamat resurssit (tehtävät, kurssit, tutoriaalit) ovat muiden käyttäjien kommentoitavissa ja arvioitavissa, joten niitä on mahdollista etsiä aihealuiden sijasta myös näiden luokitusten perusteella.

Tentit

ViLLEn sähköiset kokeet tarjoavat käyttäjille monia etuja verrattuna perinteisiin kynään ja paperiin. Kokeet voivat sisältää ViLLEn automaattisesti arvioimia tehtäviä, opettajien arvioimia tehtäviä, tai olla sekoitus molempia. Automaattisesti arvioituja tehtäviä käytettäessä tietokone paitsi suorittaa arvioinnin, niin tulokset ovat myös julkaistavissa opiskelijoille välittömästi kokeen päätyttyä. Opettajien arvioimien tehtävien osalta vastaaminen helpottuu näppäimistön avulla, ja opettaja saa arvioinnin tueksi ViLLEn arviointityökalun kommentointia ja pisteytystä varten. Myös kysymyksistä saa aiempaa monipuolisempia lisäämällä niihin esimerkiksi videoita, tai kuvia joihin opiskelija voi lisätä omia merkintöjä vastauksen tueksi. Monitorointitoimintojen avulla opettaja pystyy seuraamaan kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti reaaliajassa, varmistumaan ettei kokeeseen pääse osallistumaan koetilan ulkopuolelta ja antamaan tarvittaessa yksilöllisesti lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

ViLLEn koetoiminnot on suunniteltu siten, että kokeen tekeminen on mahdollista vaikka vain yhdelle opiskelijalle, tai vaihtoehtoisesti kokeeseen voi osallistua hyvinkin suuri määrä samanaikaisia suorittajia (mm. kansallisissa arvioinneissa koetta on samanaikaisesti suorittanut yli 4000 opiskelijaa).

Luentokäyttö

ViLLEen on suunniteltu luentokäyttöön soveltuvia ominaisuuksia tekemään opetuksesta aiempaa interaktiivisempaa. Reaaliaikaisilla luentokysymyksillä voidaan mitata opetetun asian tai kokonaisuuden omaksuminen, tai selvittää opiskelijoiden näkemyksiä äänestys-tyyppisesti. Opiskelijat voivat osallistua luentoäänestyksiin normaalisti ViLLEn selainversiolla, tai vaihtoehtoisesti asentaa mobiililaitteellen erillisen sovelluksen AppleStoresta, Google Playsta tai Windows Storesta

Opettajan arvioimat tehtävät

Opettajan arvioimat tehtävät ovat usein eräänlainen yhdistelmä opettajan ja tietokoneen suorittamaa arviointia. Esimerkiksi laskuharjoitusten (demot) osalta pisteitä voi saada automaattisesti osallistumisesta, esittämisestä sekä toki itse tehtävien tekemisestä, tai vaihtoehtoisesti opettaja voi suorittaa arvioinnin haluamillaan kriteereillä. Vastaavasti läsnäoloista voidaan kirjata pisteitä automaattisesti RFID-lukijoiden avulla, tai opettaja voi kirjata läsnäolot samoin kuin perinteisissä opiskelijahallintojärjestelmissä. Myös foorumille kirjoittelusta, luentoäänestyksiin osallistumisista, tai esimerkiksi oppimispäiväkirjan täyttämisestä voidaan antaa automaattisesti pisteitä opiskelijan aktiivisuuden perusteella.

Tutoriaalit

ViLLEn tutoriaalit ovat yhdistelmä yleensä automaattisesti arvioituja tehtäviä, ja erilaisia oppimateriaaleja, kuten kuvia, videoita tai luentomonisteita. Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutoriaaleja yhteistyössä n. 2-4 hengen ryhmissä, yhdistellen ryhmiä mikäli annetut tehtävät eivät oman ryhmän osaamisella tule ratkaistuiksi. Tutoriaalit pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppilaista tehdään aktiivisia oppijoita, ja opettajan rooliksi jää ohjata niitä heikoimpia, jotka isommissakaan ryhmissä eivät onnistu tehtäviä ratkaisemaan.

Tutoriaaleja on kokeiltu useilla eri tavoin, ja omilla kursseillamme jopa puolet luennoista on korvattu tutoriaaleilla. Tämän on huomattu nostavan kurssien läpäisyprosentteja huomattavasti, ja opiskelijapalautteet ovat olleet varsin positiivisia kautta linjan.

ViLLE Mobiili

ViLLE mobiilisovellus pitää opiskelijan ajan tasalla kurssien tapahtumista. Sovellus on saatavilla kolmelle merkittävimmälle puhelinalustalle: Android, iPhone, Windows Phone. Enää ei opiskelija myöhästy luennolta tai unohda tehtävää siksi, että ei tiennyt. ViLLE sovellusta ei tarvitse erikseen avata, vaan se hyödyntää puhelimen ilmoitus ominaisuuksia tapahtumien tiedottamiseen. Myös kurssin viimeisimmät uutiset voi lukea suoraan puhelimesta. Opettaja voi tehdä monivalintatyyppisiä kyselyjä opiskelijoille puhelimen välityksellä. Kysely on kätevä keino aktivoida kuulijoita luentojen aikana. ViLLE-oppimisjärjestelmästä opettaja voi näyttää videotykillä kuvaajan vastausten jakautumisesta. Opiskelija voi tietysti mobiilisovelluksella hallita mitä asioita ja millä marginaalilla hän ne haluaa itselleen näytettävän. Löydät tarkemmat ohjeet ViLLE Mobilen käytöstä

TÄÄLTÄ